fbpx

Regulamin szkoły Foundation Stage

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ FOUNDATION STAGE

§1 Postanowienia ogólne

1. Szkoła Językowa Foundation Stage (nazywana dalej “Szkołą”), prowadzona przez JTB Joanna Berlik, NIP 8161667038, adres firmy Mickiewicza 62/6, 37-300 Leżajsk, wykonuje usługi pod adresem ul. Powstańców Śląskich 18, Opole.
2. Niniejszy regulamin (nazywany dalej “Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług Szkoły przez uczestników kursu.

§2 Definicje
Organizator: Organizatorem zajęć/lekcji językowych przez Internet jest firma JTB
Joanna Berlik zarejestrowana w Leżajsku, ul. Mickiewicza 62/6 37-300 Polska,
posługująca się nazwą foundationstage.p
Uczestnik: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną
(opiekuna prawnego, rodzica), która opłaciła zajęcia językowe.

§3 Zajęcia

1. Szkoła prowadzi zajęcia z języka angielskiego Jolly English, Jolly Phonics i Jolly Grammar, grupowe z liczbą uczestników nie przekraczającą 8 osób.
2. Kurs odbywa się od września do czerwca, zgodnie z harmonogramem podanym na osobnej karcie kursanta lub dostępnym w Panelu Klienta ActiveNow.io.
3. Zajęcia nie są odrabiane w przypadku pojedynczych nieobecności ucznia. W przypadku nieobecności ucznia dłuższej niż dwa tygodnie, ustalane jest indywidualne spotkanie z lektorem, trwające 45 min. w celu nadrobienia materiału.
4. W przypadku nie przeprowadzenia zajęć w ustalonym terminie wynikającego z przyczyn organizatora, zostanie wyznaczona inna data do odrobienia zajęć w miesiącu czerwcu 2024 lub szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa w postaci innego nauczyciela.
5. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez uczestnika zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy JTB Joanna Berlik a uczestnikiem, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§4 Opłaty

1. Opłatę za kurs, w wysokości 328,60 zł, należy uiścić raz w miesiącu przez 10 miesięcy (od września do czerwca). Raty miesięczne są równe, a ich wysokość nie zależy od ilości zajęć w miesiącu.
2. Do ceny kursu dolicza się kwotę wpisowego 200 zł- płatne jednorazowo przy zapisie na kurs i nie podlega zwrotowi. Opłata wpisowego zapewnia miejsce w grupie i przeznaczona jest na zakup materiałów dydaktycznych dla ucznia.
3. Opłatę za kurs oraz wpisowe można uiścić za pomocą platformy ActiveNow.io, po zalogowaniu i przejściu do zakładki rozliczenia.

§5 Komunikacja

1. Panel Klienta ActiveNow.io służy do komunikacji między Szkołą a uczestnikami oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi.
2. Na platformie można sprawdzić tematykę zajęć oraz zadania domowe dla uczestnika.
3. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
posiadanie dostępu do sieci Internet;
posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
posiadanie aktywnego konta e-mail.
4. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

§6 Wypowiedzenie

1. Wypowiedzenie uczestnictwa w kursie można zgłosić w dowolnym momencie na adres e-mail hello@foundationstage.pl z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

§7 RODO i zgody marketingowe

1. Szkoła przetwarza dane osobowe uczestników zgodnie z RODO. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Szkoły.
2. Zgody marketingowe, dotyczące wykorzystywania wizerunku uczestnika na potrzeby newslettera, Facebooka oraz innych form promocji Szkoły, są zbierane na podstawie osobnej zgody wyrażonej przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników zobowiązani są do informowania Szkoły o ewentualnych alergiach uczestnika.

§8 Reklamacje

1. Każdy uczestnik kursu ma prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Szkołę.
2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, za pośrednictwem e-maila na adres hello@foundationstage.pl, wskazując w temacie wiadomości “Reklamacja” oraz podając imię, nazwisko uczestnika kursu, dokładny opis problemu i ewentualne załączniki potwierdzające podstawę reklamacji.
3. Reklamacje powinny zostać zgłoszone w ciągu 14 dni od daty zdarzenia, które stało się przyczyną reklamacji.
4. Szkoła zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skomplikowanych spraw, termin może zostać przedłużony, o czym uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.
5. Po rozpatrzeniu reklamacji Szkoła przesyła odpowiedź na podany adres e-mail, zawierającą decyzję w sprawie reklamacji oraz ewentualne propozycje rozwiązania problemu.
6. Jeśli uczestnik nie zgadza się z decyzją Szkoły, ma prawo do dalszego dochodzenia swoich praw na drodze sądowej, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest zgodny z prawem polskim, w tym z prawem dotyczącym płatności online.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku.
5. Data ostatniej aktualizacji: 3 sierpnia 2023 r.